fbpx

Taisyklės ir sąlygos

Bendrosios nuostatos

1. Portalas GETFIX.LT priklauso juridiniam asmeniui UAB „Getfiks“, kurio registracijos adresas yra Pramonės g. 15, LT-78137 Šiauliai (toliau – Portalo savininkas).

2. Portalas GETFIX.LT yra paslaugų paieškos interneto svetainė GETFIX.LT (interneto svetainės adresas https://getfix.lt) leidžianti paslaugų užsakovui (toliau – Lankytojas) ieškoti, palyginti ir užsakyti Portale nurodytas, paslaugas atliekančių asmenų (toliau – Paslaugos teikėjas), paslaugas. Portalo paslauga – žinučių apie užsakymą siuntimo funkcija – skirta Lankytojams lengvai ir greitai susisiekti su Paslaugų teikėjais ir užsakyti paslaugą. (Toliau Lankytojas ir Paslaugos teikėjas – dar vadinami Naudotoju).

3. Pradėjus naudotis Portalu Naudotojas patvirtina, kad yra susipažinęs(-usi) su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinka su jomis ir įsipareigoja jų laikytis. Naudojimasis Portalu, apima bet kokių veiksmų atlikimą prisijungus prie Portalo. Jei nesutinkama besąlygiškai laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, teisė naudotis Portalu nesuteikiama.

4. Portalo savininkas gali bet kuriuo metu, pakeisti šių Taisyklių nuostatas, apie tai informuojant pačiame Portale. Pakeistos naudojimosi sąlygos ir Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Portale. Naudotojai prisiima visišką atsakomybę dėl susipažinimo su pakeistomis naudojimosi sąlygomis ir Taisyklėmis. Portalo naudojimas pakeitus Taisykles reiškia sutikimą su pakeistomis naudojimosi sąlygomis ir taisyklėmis.

5. Portale pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma Portalo savininko patarimu ar reikalavimu pirkti Paslaugų teikėjo siūlomą paslaugą, taip pat Paslaugų teikėjo rekomendavimu. Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas visais atvejais veikia kaip nepriklausomas paslaugų teikėjas (rangovas). Nė viena šių Taisyklių nuostata negali būti interpretuojama kaip nuostata, sukurianti įgaliojimo, atstovavimo, jungtinės veiklos ar darbo teisinius santykius tarp Portalo savininko ir Paslaugų teikėjo.

6. Naudotojai sutinka, kad Portalo savininkas tvarkytų ir valdytų Lankytojo ir Paslaugų teikėjo asmens duomenis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis ir Privatumo politikos nuostatomis. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą žiūrėti Privatumo politika.

 

Naudotojų teisės ir pareigos

7.Portalo Naudotojai privalo:

7.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, tikrą asmens vardą bei pavardę / juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, el. pašto adresą, telefono numerį ir miestą ar rajoną, kuriame gyvena/dirba, nenaudoti vardo ar pavardės trumpinių, įmonės pavadinimo trumpinių ir bendrinių žodžių vietoje fizinio ar juridinio asmens vardo.

7.2. į skiltį „Profilis“ įrašyti juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, individualios veiklos pažymėjimo kodą, adresą korespondencijai (jei adresas skiriasi nuo buveinės adreso);

7.3. nekelti nuotraukų, neatitinkančių reikalavimų;

7.4. saugoti prisijungimo slaptažodį (jei tokie Naudotojui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys;

7.5. nekelti duomenų apie trečiuosius asmenis jų neinformavus ir negavus jų sutikimo;

7.6. nedelsdamas pranešti Portalo savininkui apie bet kokius Naudotojo Portale pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Portale) duomenų pasikeitimus;

7.7. nedelsdamas el. paštu [email protected] pranešti Portalo savininkui, jei Naudotojo prisijungimo prie Portalo duomenys buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.

8. Naudotojas įsipareigoja naudotis visomis Portalo paslaugomis, nepažeisdamas šio Portalo naudojimosi sąlygų – Taisyklių, taip pat sąžiningos konkurencijos bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
9. Naudotojas įsipareigoja neužsiimti jokia veikla, kuri sukeltų bet kokius Portalo paslaugų teikimo trukdžius, taip pat nerinkti, nekaupti, nekelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamų, neskelbti bei neplatinti Portalo savininko ir Naudotojų duomenų.

10. Naudotojams draudžiama talpinti Portale (tame tarpe Portale esančioje asmeninėje pašto dėžutėje) bet kokį turinį ir (ar) nuorodas į bet kokį turinį, kurio publikavimas ir (ar) panaudojimas yra draudžiamas arba ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymų, talpinti reklaminio turinio žinutes ir siūlyti pirkti prekes / paslaugas, pateikti klaidinančią, kitus asmenis ar subjektus kompromituojančią ar įžeidžiančią informaciją, kuri galėtų padaryti tiesioginę ar netiesioginę žalą Portalo savininkui, kitiems asmenims ar subjektams. Naudotojai, teikiantys tokią informaciją, prisiima visišką atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo ir tiesiogiai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

11. Jei Lankytojas užsisakė skubų paslaugos atlikimą, Lankytojas privalo sumokėti 5 (penki) Eur administravimo mokestį Portalo savininkui. Skubios paslaugos atlikimo užsakymas Paslaugos teikėjams matomas tik po administravimo mokesčio sumokėjimo. Skubus užsakymas yra greičiau parodomas Paslaugos teikėjams bei išskiriamas iš kitų užsakymų, tačiau Portalas neįsipareigoja surasti Paslaugos teikėjo ir mokėjimas nėra gražinamas.

12. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nesiregistruoti Portale daugiau nei vieną kartą, neregistruoti kitų asmeninių puslapių, jei duomenys sutampa su jau esamo registruoto asmeninio puslapio duomenimis, ta pačia kategorija, tuo pačiu paslaugų aprašymu.

13. Suteikus paslaugas Lankytojui, Paslaugos teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo paslaugų atlikimo dienos pažymėti Portale (nuoroda į instrukciją) apie paslaugos atlikimą.

14. Paslaugos teikėjui yra draudžiama teikti paslaugas Lankytojui 24 (dvidešimt keturi) mėnesius ne per Portalą nuo paskutinio Lankytojo apsilankymo Portale.

15. Paslaugos teikėjas įsipareigoja laiku sumokėti mokestį (toliau – Administravimo mokestis) už prieigą prie Portalo. Administravimo mokesčio dydis nurodomas Portale prieš priimant Lankytojo pateiktą užsakymą Paslaugos teikėjui. Prievolė sumokėti administravimo mokestį atsiranda Paslaugos teikėjui suteikus užsakytą paslaugą Lankytojui per Portalą.

16. Paslaugos teikėjas gali pateikti užsakymą Lankytojo vardu ir už tai prašyti taikyti nuolaidą Administravimo mokesčiui.

17. Naudotojai turi teisę pašalinti savo asmeninius puslapius iš Portalo.

 

Portalo savininko teisės ir pareigos

18. Portalo savininkas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo teisę ir galimybę naudotis Portalu, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas pateikė Portalui, pakeitimu, pašalinimu, Paslaugų teikėjo asmeninio puslapio panaikinimu ir uždraudimu Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui iš naujo registruotis Portale, jei Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas:

18.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;

18.2. pateikė neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Portalu;

18.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Portale, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Portalo savininko nuomone, netinkamai elgiasi.

19. Portalo savininkas turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo veiksmus Portale. Naudodamas teisėtas priemones, Portalo savininkas turi teisę tirti visus Taisyklių pažeidimus.

20. Portalo savininkas turi teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties pašalinti iš Portalo asmens registraciją ir bet kokią Naudotojo pateiktą informaciją, padarytus įrašus jei, Portalo savininko nuomone, ji pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešinga gerai moralei. Portalo savininkas turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo atsakomybėn dėl jo neleidžiamais veiksmais padarytos materialinės (įskaitant negautas pajamas) ir nematerialinės žalos Portalo savininkui, jo partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams.

21. Portalo savininkas turi teisę be Paslaugų teikėjo sutikimo naudoti visą Paslaugų teikėjo informaciją (tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kt.) visoje Portalo reklaminėje medžiagoje, pvz.: socialiniuose tinklapiuose, laikraščiuose / žurnaluose, kitose interneto svetainėse, reklaminiuose skydeliuose ir kt. Paslaugų teikėjo informacija yra naudojama išimtinai tik Portalo ir joje esančių Paslaugų teikėjų paslaugoms / prekėms populiarinti ir viešinti. Jei Lankytojas nesutinka su šia sąlyga, jis neturi teisės registruotis Portale.

22. Portalo savininkas turi teisę ant Paslaugų teikėjo patalpintų nuotraukų Portale bei publikuojant Paslaugų teikėjo nuotraukas reklamos ir informavimo tikslais, uždėti Portalo logotipą „GETFIX“.

23. Portalo savininkas turi teisę bet kada savo nuožiūra:

23.1. pakeisti ar pertvarkyti Portale teikiamą Naudotojo informaciją tam, kad Portalu būtų patogiau naudotis;

23.2. stabdyti tam tikrų nuotraukų ir vaizdo įrašų atvaizdavimą be Naudotojo perspėjimo ir (ar) priežasties;

23.3. pašalinti visus Naudotojų komentarus be atskiro perspėjimo ar priežasties;

23.4. be išankstinio Naudotojo įspėjimo nutraukti Portalo veiklą.

 

Intelektinė nuosavybė

24. Portalo savininkas yra visų teisių į Portalo turinį savininkas ir turi išimtinę teisę jį naudoti.

25. Visi prekių ir paslaugų ženklai, dizainas, pavadinimai, logotipai ir pan., kurie yra pateikti ir nurodyti ar aprašyti Portale, yra Portalo savininko nuosavybė ir tik Portalo savininkas turi teisę jais naudotis.

26. Portale esantys prekių ženklai ir logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.

27. Bet koks Portalo turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Portalo savininkas leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių yra draudžiamas.

28. Naudotojas sutinka, kad jo pateikta informacija, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Portalo duomenų bazės dalimi. Portalo savininkas, naudodamas Naudotojų informaciją nebus įpareigotas mokėti Naudotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio informacijos naudojimą.

29. Paslaugų teikėjai Portale turi pateikti tik tą medžiagą, į kurią jie turi autorių teises arba medžiagą, dėl kurios tokią teisę jie yra įgiję kitu būdu. Kai medžiaga pateikiama, ją teikiantis Paslaugų teikėjas laikomas davusiu sutikimą Portalo savininkui saugoti, platinti ir publikuoti tokią medžiagą elektroniniu ir kitais būdais.

 

Atsakomybė

30. Lankytojas įsipareigoja padengti Paslaugos teikėjo transporto ir kitas patirtas išlaidas, kurios susidarė vykdant Lankytojo pateiktą užsakymą, jei užsakymas buvo atšauktas ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės.

31. Naudotojai sutinka, kad Portalo savininkas nėra ir nebus atsakingas už Portalo ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Portalo savininko kaltės ir todėl neatsako už Naudotojų patirtus nuostolius ar žalą.

32. Portalo savininkas nebus laikomas atsakingu už Paslaugų teikėjo pateikiamos informacijos turinį ir (arba) tinkamumą, įskaitant informaciją apie Paslaugų teikėjo paslaugų kainą ir jų prieinamumą. Lankytojai savarankiškai susitaria su Paslaugų teikėjais dėl paslaugų įsigijimo, teikimo ir atsiskaitymo. Portalo savininkas neatsako, jei Paslaugų teikėjas suteikia netinkamas ar nekokybiškas paslaugas, Lankytojas neatsiskaito už suteiktas paslaugas, taip pat už bet kokias kitas pasekmes, kilusias iš Lankytojo ir Paslaugų teikėjo tarpusavio susitarimų.

33. Atsižvelgiant į tai, kad Lankytojas savarankiškai susitaria su Paslaugų teikėju dėl paslaugų teikimo ir atsiskaitymo, Portalo savininkas nebus atsakingas už Paslaugų teikėjų suteikiamų paslaugų kokybę, kiekį ir (ar) komplektiškumą. Portalo savininkas neatsako už Portale pateikiamos kitų fizinių / juridinių asmenų produktų ir paslaugų reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.

34. Naudotojai supranta ir sutinka su tuo, kad Portale skelbiama Naudotojų informacija yra pateikiama be jokių papildomų Portalo savininko patvirtinimų ar garantijų, taip pat tai, kad Paslaugos teikėjų teikiamos paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, numatytos apimties. Portalo savininkas nėra ir nebus atsakingas už Portale esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimą, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Portalo savininkas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Naudotojams ar tretiesiems asmenims.

35. Portalo savininkas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Naudotojas naudodamasis Portalu bei siųsdamas, talpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.

36. Naudotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu naudojantis Portalu ar paslaugomis.

37. Paslaugų teikėjas privalo sumokėti Portalo savininkui 250 (du šimtai penkiasdešimt) Eur baudą, tokiu atveju, jei yra nustatoma, jog Paslaugų teikėjas nuslėpė informaciją apie suteiktas paslaugas Lankytojui ir nesumokėjo Administravimo mokesčio, teikė Lankytojui ne per Portalą užsakytas paslaugas 24 (dvidešimt keturi) mėnesius nuo paskutinio Lankytojo apsilankymo.

38. Lankytojas privalo sumokėti Portalo savininkui 250 (du šimtai penkiasdešimt) Eur baudą, tokiu atveju, jei yra nustatoma, jog Lankytojas nuslėpė informaciją apie Paslaugų teikėjo atliktą užsakymą Portale bei apie kitas Paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas per 24 (dvidešimt keturi) mėnesius nuo paskutinio Lankytojo apsilankymo.

39. Naudotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Portalo savininkui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Naudotojas naudojosi Portalu ir (ar) paslaugomis.